Keresztelés

Újszülött gyermekünket szeretnénk kereszteltetni

Mindenekelőtt gratulálunk keresztelendő gyermekükhöz, Isten áldja az egész családot!

Itt most egy általános leírást adunk teendőikről, a részleteket e-mailben egyeztessük. Címünk: szentmargit.iroda@gmail.com

Kérjük, szíveskedjenek géppel vagy kézzel kitölteni a Keresztelési adatlap 2024.02.15-től ami egy  Word dokumentum!

Ha kitöltötték, nevezzék át a fájlt a saját gyermekük nevére, pl. “Kovács Lajos keresztelési adatlapja.docx”, és küldjék vissza szentmargit.iroda@gmail.com E-mail címre vagy hozzák be személyesen az irodába. Akkor is küldjék vissza, ha még nem tudnak minden adatot pontosan kitölteni – a keresztelőig mindenképpen lesz mód pontosítani.

Mivel majd alá is kell írniuk, papír-alapon is szükségünk lesz rá, de a kapcsolatfölvételhez és az anyakönyvezés előkészítéséhez elég az e-mail melléklet.

Amint az adatlapon láthatják, az adatlapon a keresztelés Önök által tervezett időpontját is megadhatják (szombat) – ha nem jó, úgyis visszajelzünk. Ha szombattól eltérő napot szeretnének az megbeszélést igényel.

Fölhívjuk viszont a figyelmet a nyilatkozat 4. pontjára,  mert ha több gyerek összegyűlik, akkor többeket keresztelünk egyszerre. Erre lehetőségként számítsanak!

Saját keresztelési emléklapokat  készítünk a gyermek számára.

Előkészületek:

– Ha még nem tették volna, javasoljuk, hogy ne is szerezzenek be hófehér
keresztelési ruhát, tudniillik az a szertartás egy mozzanata, hogy fehér ingecskét teszünk a gyermekekre a keresztelő után a megtisztulás jeleként. Az fotogénebb, ha színes ruhára kerül. Ha már beszerezték volna, vagy ajándékba kapták a hófehér ruhát, semmi gond: akkor hozzák abban!

– Keresztelési gyertyát a plébánia ad, nem kell beszerezniük. Ha viszont a nagyszülők ajándéka, semmi gond, hozzák bátran azt! Ezek a dolgok nem érnek meg egy sértődést…

Nagyobb gyermekünket szeretnénk kereszteltetni

12 évnél nagyobb gyermeknek már magának kell jelentkeznie, szeretettel várjuk jelentkezésüket szentmargit.iroda@gmail.com E-mail címre vagy személyesen az irodán és mindent megbeszélünk.

Elsőáldozó korú, tehát 8-12 éves gyermeket írassanak be az elsőáldozó-csoportba, a fölkészítés részeként a Húsvét utáni hetekben meg is kereszteljük. Keressenek bennünket bátran a szentmargit.iroda@gmail.com E-mail címen vagy személyesen az irodán. Lehetséges, hogy a zajló tanévben már nem fér be a csoportba, de akkor is megbeszéljük a teendőket.

3-7 éves korú gyermek esetén a keresztelés feltétele egy év óvodai vagy iskolai hittan, mert ott tudjuk fölkészíteni arra, hogy személyes vágya legyen a keresztelkedés. Ha elvégezte, arról hozzanak igazolást, amúgy a teendők nagyjából ugyanazok, mint újszülött esetén (lásd fönt). Fehér inget sajnos nem tud a plébánia beiztosítani, szíveskedjenek elhozni a gyermek egyik saját fehér ingét. De erről a keresztelési beszélgetésen úgyis szó lesz.

Szeretnék felnőttként megkeresztelkedni

A teendőkről érdeklődjenek a szentmargit.iroda@gmail.com E-mail címen vagy személyesen az irodán.

Tudnivalók a szentségről

“A keresztség az a szentség, amely az embert Krisztus titokzatos Testének, az Egyháznak tagjává teszi. A megtisztító és megszentelőújjászületés szentsége.

A hívő a keresztséget az Úr Jézus nevében az Isten Lelke által kapja, a Lélek temploma lesz, az Atya fogadott gyermekeKrisztus testvére és örököstársa, akivel bensőségesen megosztja életét, és rendeltetése szerint örök dicsőségében is osztozik. A megkeresztelt élete nem befejezett állapot, hanem indulás, növekedés.

A keresztség első és alapvető szentség. Isten országát csak az nyerheti el, aki vízből és Szentlélekből újjászületik.

A keresztség meghívás az isteni életre. Istentől kapott kegyelmi ajándék, amelyre a meghívottnak hittel kell válaszolnia. Isten eltörölhetetlen pecséttel lefoglalja magának a megkeresztelt lelkét. A természetes életet a szülők közvetítésével kapja az ember az Istentől, de az újszülött később is rá van utalva arra, hogy a család és a társadalom biztosítsa életben maradását és fejlődését. A természetfeletti életet az Egyház közvetíti jelszerűen, ezért a megkereszteltnek az Egyházzal állandó kapcsolatban kell maradnia, hogy természetfeletti élete kibontakozhasson.

gyermekkeresztelés esetében az isteni ajándékot elfogadó hitet a szülők, keresztszülők és az egyház képviseli, ők vállalják és biztosítják azt a nevelést, amely bevezeti a megkereszteltet az Egyház életébe. Szavuk és példájuk által a keresztény hit első tanúi lesznek a gyermek számára.

Lehetőleg a hívek közösségének és családtagjainak jelenlétében kell keresztelni, hogy ezzel is nyilvánvalóvá váljék a keresztény közösségbe való befogadás és a közös felelősség vállalása a megkeresztelt neveléséért, isteni életének fejlődéséért.

Fentiekből következik, hogy a keresztelést önként és szabad elhatározásból a keresztény szülők kérhetik, a helyi Egyház plébánosától. Tanúságot tesznek hitükről, és vállalják, hogy megkeresztelt gyermeküket az Egyház életébe bevezetik a keresztény nevelés által. Megtanítják az imádság szavaira, megismertetik a keresztény ünnepekkel. Korának megfelelően bevezetik a templomi szertartásokba. Gondoskodnak arról, hogy a megkeresztelt nagykorúságáig műveltségi szintjének megfelelő hitoktatásban részesüljön. A szülő vállalkozik arra, hogy a megkeresztelt első szentgyónásra, szentáldozásra és a keresztény házasságra felkészítteti. A szülőknek gyermekük előtt a keresztény élet példáját kell nyújtani. Az Egyház vállalja, hogy a gyermek keresztény nevelésében minden szükséges segítséget megad a szülőknek.

keresztszülők a szertartás közben ünnepélyes ígéretet tesznek ara, hogy keresztgyermekük vallásos nevelésében a szülők segítségére lesznek. Keresztszülőnek tehát olyat válasszanak, aki élete példájával tanításul szolgál keresztgyermekének, aki az Egyház élő tagja, megkeresztelték, volt elsőáldozó, bérmálkozott, és amennyien házasságban él, házasságát az Egyház színe előtt kötötte meg.

Amennyiben felnőtt ember kéri felvételét az Egyházba, hosszabb felkészítés előzi meg a keresztséget.

A keresztelés jó alkalom arra, hogy a szülők, keresztszülők, családtagok szentgyónással, szentáldozással megújítsák lelkükben az isteni életet, és szükség esetén Isten színe előtt is rendezzék házasságukat.

Ajánlatos, hogy jóval a keresztelés kitűzött napja előtt jelentkezzenek a plébánián, hogy a szükséges előkészület miatt a keresztelést ne kényszerüljenek elhalasztani.”

forrás: adorans.hu

Gyakori kérdések

Lehet-e üdvözülni keresztség nélkül?

C.S.Lewis angol teológus válaszolta valakinek, hogy “te, aki kérdezed, nem üdvözülhetsz keresztség nélkül.” Ez szép válasz. Isten hatalma végtelen, és minden embert üdvözíteni akar. A keresztény templomokban ősidők óta az üdvözültek között mutatták be Ádámot, azt jelképezve az ő személyével, hogy Isten tudja üdvözíteni mindazokat akik Kriszus előtt éltek, vagy akikhez pl. Kolombusz előtti amerikai indiánként nem jutott el Krisztus örömhíre. Ugyanakkor az üdvözítés rendes eszközéül a keresztségi szövetséget rendelte. Önt, aki tud erről, mi akadályozná meg abban, hogy elfogadja Isten meghívását, és megkeresztelkedjen, vagy megkeresztelje gyermekét?

Mennyivel korábban jelentkezzünk?

Legalább 3 héttel a kitűzött keresztelési nap előtt!

Hol kell jelentkezni? Személyesen az irodában vagy szentmargit.iroda@gmail.com E-mail címen  (ld. Elérhetőségeink).