temetői szabályzat

Szabályzat
Urnatemető üzemeltetéséről

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tem. tv.) és a törvény végrehajtása tárgyában kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban Vhr.), valamint a Magyar Katolikus Püspöki konferencia által 2015. évben kiadott, a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetkezési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezéséről szóló szabályzat (továbbiakban.: MKPK Szabályzat) alapján a Budapest-Pestszentlőrinci Árpád-házi Szent Margit Plébánia (1182 Budapest, Fogaras utca 16.) (továbbiakban Plébánia) a tulajdonában lévő urnatemető használatának rendjéről az alábbi szabályzatot alkotja és teszi közzé:

 

  1. §
    A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy a Plébánia tulajdonában lévő urnatemetőben, mint egyházi tulajdonú temetkezési emlékhelyen (továbbiakban: urnatemető) zavartalan legyen a temetkezési tevékenység.
Ezen emlékhely szent jellegének védelme, illetve ennek előmozdítása az elhunytak illő és tisztességes eltemetése, emlékük méltó megőrzése, ápolása és a kegyeleti jogok érvényesítése.
Szabályozza a temetkezési hely fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos egyházi és világi szabályok által nem érintett viszonyokat.

 

2. §
A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a plébániára, mint az urnatemető tulajdonosára egyben fenntartójára és üzemeltetőjére, továbbá azokra a katolikus egyház által elismert egyházi személyekre és világi személyekre (klerikusok, alkalmazottak, megbízottak) akik az urnatemető fenntartásában, üzemeltetésében és temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésében, valamint a katolikus egyházi szertartás szerinti búcsúztatásban bármilyen módon részt vesznek, illetőleg azokra, akikre nézve tevékenység során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

Az urnatemető 1182 Budapest, Fogaras utca 16. sz. alatt található. Az ingatlan-nyilvántartásban 147 560 hrsz. alatt van felvéve.

 

3. §
Általános rendelkezések

1. A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás joga mindenkit megillet.

2. Az urnatemetőben csak annak a halottnak a hamvait tartalmazó urna helyezhető el, akit a katolikus egyház által elismert módon megkereszteltek, az alábbi kivételekkel:

– Nem megkeresztelt halott hamvait tartalmazó urna elhelyezése abban az esetben lehetséges, ha az elhunyt a keresztség felvételére készült, vagy feltehető, hogy megkeresztelték volna.
– Engedélyezhető annak a keresztség nélküli meghalt személynek a hamvait tartalmazó urna elhelyezése is, aki életében hathatósan tevékenykedett a katolikus egyház érdekében, illetve javára.
– Engedélyezhető a nem megkeresztelt halott hamvait tartalmazó urna elhelyezése akkor is, ha az eltemetést kérő megkeresztelt személy, vagy a keresztséget vállalja.
– A fenti esetekben a plébánia plébánosa adja meg az engedélyt.
– Az urnatemetőben csak annak az elhunyt személynek a búcsúztatása történhet, akinek elhelyezése itt történik.

 

4. §
Az urnatemető használatának kegyeleti jog gyakorlásának szabályai

Az urnatemetőben mindenki az ilyen temetkezési hely funkciójának csendjének és a kegyeletének megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani.

Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a látogatók körében megbotránkoztatást kelt, vagy kelthet, illetve kegyeletsértő, zavarja vagy akadályozza a kegyeleti jog gyakorlását, gyakorolhatóságát.

Az urnatemetőben 14 éven aluli gyermek felügyelet, kísérő nélkül nem tartózkodhat.

Az urnatemetőbe állatot bevinni, beengedni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.

 

5. §

A temetési szertartást követő 5.nap után a virágok az urnatemető rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében eltávolíthatók az urnatemetőből.

Az urnatemető rendjének megóvása érdekében az urnafülke záró fedlapján semmiféle díszítés, virág nem helyezhető el, a mégis felszerelt akasztók, vázák, képek, virágok, koszorúk eltávolításra kerülnek ha azt a temetőgondnok egyszeri felhívására az urnasírhely feletti rendelkezési joggal rendelkező személy nem távolítja el. Az engedély nélkül elhelyezett, az urnatemető használati rendjét zavaró tárgyakat a temetőgondnok jogosult eltávolítani.

 

6. §

Az urnafülke záró fedlapjára az eltemettető kérésének megfelelően a plébánia elkészítteti a sírfeliratot. Sírfeliratként csak név, évszám kerülhet a záró fedlapra. Más szöveg felírására csak a plébános engedélyével kerülhet sor.

 

7. §

A temetési szertartásra a hamvakat tartalmazó urna ravatalozása az urnatemetőben történhet, melyet a plébánia vagy a temetkezési szolgáltató végez el.

 

8. §
Az urnatemető temetési helyeivel, a gazdálkodással kapcsolatos szabályok

1. Az urnatemetőben a temetési helyek a következők:
– urna befogadására alkalmas fülke
– ura elhelyezésére alkalmas fülke
– osszáriumban történő szórással
2. Az urnafülke megváltási díja az abban elhelyezni kívánt urnák számától és az urnafülkének az urnatemetőben fellelhető helyétől függ. Váltható 1, 2, 3 és 4 urna elhelyezésére használható urnafülke.
3. Az urnatemetőben az urnafülkék használati ideje egységesen 25 év. (Kivétel: ha a korábban megkötött korábbi szerződések ettől hosszabb időt határoznak meg.)
4. Az urnafülke megváltásáért megváltási díjat, újraváltásáért újraváltási díjat kell fizetni, a díjakat a plébánia évenként határozza meg.
5. A megváltott és újra váltott urnafülke pontos helyét és a megváltási díjat az urnafülke felett rendelkezési jog gyakorlására jogosultat kötött szerződés tartalmazza.
6. Az urnatemetővel kapcsolatban vezetett nyilvántartások alapján a hivatalos irodai időben (nyitvatartási idő) a kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó által felvilágosítás kérhető a megváltott urnafülke fellelhetőségi helyéről. A nyilvántartásba azonban csak az tekinthet be, akit arra a törvény feljogosított.
7. Osszáriumban történő szórással elhelyezett hamvak esetében a Tem. tv. vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani.
8. A temetés megrendelése esetén nyilatkozni kell az eltemettetőnek, hogy
– valamennyi kegyeleti jogosult engedélyét beszerezte, valamint
– az elhunyt halálával kapcsolatosan sem közigazgatási-, sem büntető eljárási vizsgálat nincs folyamatban.
9. Osszáriumban történő elhelyezés esetén a díjat és az egyéb szolgáltatások ellenértékét az eltemettetővel kötött szerződésben határozzák meg a felek.

 

9. §

Az urnatemetővel kapcsolatos gondnoksági feladatokat a plébánia keretébe tartozó temetőgondnok, vagy erre a plébánia által kijelölt személy végzi. Ezzel kapcsolatos bővebb információk a plébánia honlapján érhetők el.

 

10. §
Urnafülke felnyitása

Ha az urnafülkét bármi okból fel kell nyitni, ez minden esetben legalább a temető gondnok, ill. a Plébános által megbízott személy jelenlétében történhet, aki a felnyitás tényét aláírásával igazolja és a felnyitás tényéről jegyzőkönyvet vesz fel.

 

11. §
Az urnatemető látogatásainak szabályai

A temetési szertartás alatt az urnatemető látogatásával keletkezett hangos vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

Az urnatemető látogatási rendjéről a temető hirdetőtábláján, ill. a Plébánia honlapján történik tájékoztatás.

A szabályzat feljogosítja a Plébániát a Házirend megalkotására, mely a fentieken túlmenő részletes szabályozásra jogosítja fel nevezettet.

 

12. §
Kegyeleti szolgáltatások feltételei

A plébánia ravatalozási szolgáltatást is végez, ezért díjat kell fizetni, a díjakat a plébánia állapítja meg. Az egyéb kegyeleti szolgáltatások díját eseti megállapodás tartalmazza.

 

13. §
Temetési szertartásra felkérés, a szertartást végző egyházi személyek

A temetési szertartás megtartására felkérés a temetés ügyintézésével egy időben vagy külön-külön történhet a plébánia hivatalában ügyfélfogadási időben.

Az ügyfélfogadási időt a plébánia hirdetőtábláján elhelyezett tájékoztató tartalmazza, de a plébánia honlapján is megtudható.

A katolikus temetési szertartást az egyházi törvényben meghatározott személyek az ott meghatározott eljárási rend szerint végezhetik.

Polgári szertartás, ill. polgári temetés nem végezhető.

 

14. §
Záró rendelkezések

Ez a szabályzat 2017. 06. 25. napján lép hatályba. Egyidejűleg a plébánia által már kiadott korábbi Temető Szabályzat hatályát veszti.

Jelen szabályzatot és a házirendet az urnatemetőben ki kell függeszteni.

A szabályzatot az urnafülke feletti rendelkezési jogot szerzővel, illetve az eltemettetővel meg kell ismertetni.

Ebben a szabályzatban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a Tem. tv., a Vhr. és a világi jogforrások, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Kar Szabályzata és más Egyházi jogforrások vonatkozó rendelkezései az irányadók.